Dziś jest wtorek, 25 lipca 2017 roku
Imieniny obchodzi: Walentyna, Krzysztof, Jakub
              

Drugi dzie? Festiwalu
Dodano: 2013-09-04 11:48:22

Drugi dzie? rozpocz??a Orkiestra Gazetowa Specjalnego O?rodka Szkolno – Wychowawczego na ?wi?tkach pod dyrekcj? Grzegorza Pawelskiego imituj?c gr? na gazetach.

Starosta Krzysztof Lis mówi? ciep?o o osobach sprawnych inaczej i jest bardzo zadowolony, ?e ju? po raz trzeci zorganizowano Integracj?.

Na scenie prezentowa?y si? organizacje dzia?aj?ce na rzecz osób niepe?nosprawnych:

  • reporta? ?rodowiskowego Domu Samopomocy w Barwicach pt. ”Droga do samodzielno?ci” zrobi? du?e wra?enie. Opowiada? o losie Sebastiana Nowaka i jego drodze jako osoby niepe?nosprawnej do pe?nej samodzielno?ci ?yciowej.
  • Fundacja ?rodowiskowego Domu Samopomocy „Przysta?” przedstawi?a orkiestr?, która zagra?a „Paso doble” i „Deszczow? piosenk?”.
  • Stowarzyszenie Amazonek w Szczecinku – przewodnicz?ca Gra?yna Kuszmar w czasie prezentacji u?wiadamia?a jak wa?ne jest dbanie o w?asne zdrowie. Mówi?a te? o ogromnej roli stowarzyszenia w procesie powrotu do normalnego ?ycia. W sobot? 7 wrze?nia br. Amazonki b?d? obchodzi?y 15 – lecie swojego istnienia.
  • ?rodowiskowy Dom Samopomocy w Bornem Sulinowie – Marcin Zaj?c za?piewa? „20 lat” Jacka Lecha i „Wspomnienie” Czes?awa Niemena.
  • ?rodowiskowy Dom Samopomocy z Turowa Pomorskiego zaprezentowa? grup? taneczn? w lekkim uk?adzie z parasolkami oraz ta?ce latynoskie.
  • Warsztaty Terapii Zaj?ciowej Szczecinek – grupa poetycko – muzyczna „Kocham, pragn? bo jestem” ta?czy?a i ?piewa?a.
  • Warsztaty Terapii Zaj?ciowej Barwice – piosenk? pt.”Tylko Ty” za?piewa?a Mariola Patora.

Projekcja filmów na zako?czenie imprezy:

„Cyrk motyli” re?. Joshua Weigel – niesamowity film o odkrywaniu siebie i znajdowaniu celu w ?yciu wyciskaj?cy ?zy z oczu. „Im trudniejsza walka tym wi?ksze zwyci?stwo”.

„Droga do zrozumienia” re?. Marcin Kondraciuk opowiada histori? trzech przyjació?.

W kuluarach kina zorganizowano wystawy twórczo?ci osób niepe?nosprawnych oraz bezp?atne badania: cukru, ci?nienia i s?uchu.

Halina Ziomek
Organizatorzy
Sponsorzy